Tehnološko okoljski in logistični center d.o.o.
Dekani 3a, SI-6271 Dekani

Maziva

Spisek preskusnih metod

Izdaja: 3
Datum izdaje: Maj 2020


Maziva

Preskušana lastnost
Kinematična viskoznost
Indeks viskoznosti
Plamenišče v odprti posodi
Vsebnost vode
Gostota pri 15°C
Videz

Preskusne metode
SIST EN ISO 3104
SIST ISO 2909
SIST EN ISO 2592
SIST EN ISO 12937
SIST EN ISO 12185
vizualno